ANUNT LICITATIE CONCESIUNE 1306 ha din 02.03.2011

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Serviciul Administrare Patrimoniu

Public si Privat

Tel. 0239-619600/int.228, fax 0239-615283

Cod fiscal : 4205491

Piata Independentei nr.1 Braila

Nr. 1701/9.02.2011                     

                                      ANUNT  PUBLICITAR

 

             Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat,   organizeaza, in conditiile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, precum si in baza prevederilor art.91 si art.123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 2 ani a urmatoarelor suprafete de teren :

       - lotul 1 = 435,34 ha teren  amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila

       - lotul 2 = 434,25 ha  teren amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila

       - lotul 3 = 436,96 ha teren  amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila

   Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine, care au ca obiect de activitate “agricultura”(cod CAEN 011) si care fac dovada achitarii, prin chitanta sau ordin de plata pentru : documentatia de atribuire = 100 lei/lot ;  taxa de participare la licitatie = 500 lei/lot ;  garantia de participare la licitatie = 7300 lei - lot 1;  7000 lei - lot 2;  7700 lei - lot 3.

   Persoanele interesate pot procura documentatia  de atribuire de la sediul Consiliului Judetean Braila, Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat – Compartimentul Concesiuni, camera 4, demisol.

   Garantia de participare la licitatie va fi platita in contul Unitatii Administrativ Teritoriale a  Judetului Braila nr. RO37TREZ1515006XXX000215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

   Data limita pentru solicitarea clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire  este 24 februarie 2011.

   Oferta va fi depusa la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 1 martie 2011, orele 14,00.

    Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui, adresa si nr.de telefon al ofertantului.

Licitatia  se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Braila , sala 404, astfel :                                  

-  lotul 1 =  435,34 ha – in data de 2 martie 2011, orele 10,00 ;

-  lotul 2 =  434,25 ha – in data de 2 martie 2011, orele 11,00 ;           

-  lotul 3 =  436,96 ha – in data de 2 martie 2011, orele 12,00 .

      Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

     Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Braila.

   Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0239-619600, interior 228 sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

   Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:10 februarie 2011.

    

 

               PRESEDINTE ,                     SEF SERVICIU A.P.P.P.             

GHEORGHE BUNEA STANCU         MARIA  ECONOMU