ANUNT LICITATIE CONCESIUNI TERENURI DIN 09.08.2010

Concesionare terenuri Vadeni

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

JUDET BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Tel. 0239-619600/int.228, fax 0239-615283

Cod fiscal : 4205491

Piata Independentei nr.1 Braila

Nr. 10131/6.08.2010                         

                                     

ANUNT  PUBLICITAR

 

            UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A JUDETULUI BRAILA, reprezentata prin Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara,   organizeaza, in conditiile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia precum si in baza prevederilor art.91 si art.123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, licitatie in vederea concesionarii urmatoarelor suprafete de teren :

·        lotul 1 = 506,17 ha teren  amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila

·        lotul  2 = 503,36 ha  teren  amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila

·        lotul  3 = 599,84  ha teren  amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila

Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, de drept privat, romane sau straine, care au ca obiect de activitate “agricultura”(cod CAEN 011) si care fac dovada achitarii, prin chitanta sau ordin de plata pentru :  documentatia de atribuire = 100 lei/lot ;  taxa de participare la licitatie = 500 lei/lot ;  garantia de participare la licitatie = 8590 lei/lot.

Persoanele interesate pot procura documentatia  de atribuire de la sediul Consiliului Judetean Braila, Directia Administrare Patrimoniu si Informare Comunitara – Compartimentul Concesiuni, camera 4, demisol.

Garantia de participare la licitatie va fi platita in contul Unitatii Administrativ Teritoriale a  Judetului Braila nr. RO37TREZ1515006XXX000215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire este 19 august 2010.

Oferta va fi depusa la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 25 august 2010, orele 15,00.

 Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui, adresa si nr.de telefon al ofertantului.

Licitatia  se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Braila , sala 404, astfel :          

·        lotul 1 =  506,17 ha – in data de 26 august 2010, orele  10,00 ;

·        lotul 2 =  503,36 ha – in data de 26 august 2010, orele 11,00 ;

·        lotul 3 =  599,84 ha – in data de 26 august 2010, orele 12,00 .

             Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.   

      Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Braila.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0239-619600, interior 228 sau la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol.

Anuntul a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, ziarul Adevarul  si ziarul Obiectiv – Vocea Brailei, la data de 6 august 2010 .