Anunt licitatie concesionare teren agricol, lot 3 - 436,96 ha, com. Vadeni, Braila - 30.05.2013

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Serviciul Administrare Patrimoniu

Public si Privat

Tel. 0239-619600/int.228, fax 0239-615283

CUI : 4205491

Piata Independentei nr.1 Braila

Nr. 5420/07.05.2013                  

                                   

 

 

ANUNT  PUBLICITAR

 

             Consiliul Judetean Braila, cu sediul in Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600/615283, CUI 4205491, prin Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat,   organizeaza, in conditiile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, precum si in baza prevederilor art.91 si art.123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 2 ani a terenului in suprafata  de 436,96 ha(lot 3),  amplasat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila.

            Pot participa la licitatie persoane fizice sau juridice, romane sau straine, care au ca obiect de activitate “agricultura”(cod CAEN 011) si fac dovada achitarii, prin chitanta sau ordin de plata pentru : documentatia de atribuire - 100 lei;  taxa de participare la licitatie - 500 lei ;  garantia de participare la licitatie – 12.110 lei.

           Persoanele interesate pot procura documentatia  de atribuire de la sediul Consiliului Judetean Braila, Serviciul Administrare Patrimoniu Public si Privat – Compartimentul Concesiuni, camera 4, demisol.

           Garantia de participare la licitatie va fi platita in contul Unitatii Administrativ Teritoriale a  Judetului Braila nr. RO37TREZ1515006XXX000215, deschis la Trezoreria Municipiului Braila.

           Data limita pentru solicitarea clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire  este

22 mai 2013.

           Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, pana cel tarziu in data de 29 mai 2013, orele 14,00.

           Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui, adresa si nr. de telefon al ofertantului.

           Licitatia  se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Braila , sala 404, in  data de

30 mai 2013, orele 10,00 .

           Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedurii de concesionare se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

           Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Braila.

           Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Judetean Braila, Compartiment Concesiuni, camera 4, demisol si la telefon 0239-619600, interior 211.

           Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:

8 mai 2013.    

                

                          PRESEDINTE                                SEF SERVICIU

 

GHEORGHE BUNEA STANCU             MARIA  ECONOMU