Procedura de depunere si obtinere Certificat de Urbanism si a Autorizatiei de Construire/Desfiintare

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
  • Cerere tip inclusiv anexa (formularul F9);
  • Certificat de urbanism (in copie);
  • Act detinere imobil (contract vanzare-cumparare, etc);
  • Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, gaze naturale, salubritate, canalizare, alimentare cu energie termica, telefonizare, transport urban, securitate la incendiu, protectia mediului, protectia civila, sanatatea populatiei. (nu sunt necesare a fi obtinute toate ci in functie de situatia din teren doar cele care sunt necesare);
  • Aviz de la Inspectoratul Teritorial de Constructii;
  • Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatie de construire/desfiintare (copie);
  • Documentatie tehnica (2 exemplare in original);
  • Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (copie) pentru autorizatia de desfiintare;
ACTE NECESARE OBŢINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM 

a) Cererea-tip de emitere a Certificatului de Urbanism (formularul-model F.1), completată la toate rubricile, cuprinzând:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) Planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:
1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare ACTUALIZAT LA ZI, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară ( OCPI Brăila - Calea Călărașilor nr. 27, Brăila - sau online pe site-ul ANCPI http://epay.ancpi.ro.);

c) documentul de plată a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism - calculată conform Hotărârii Consiliului Județean Brăila aprobată pentru anul în curs, în copie.