Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

 

 

Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (CTATU)

 

Potrivit prevederilor art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila, s-a constituit Comisia tehnica de  amenajare a teritoriului/urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.179/26.09.2018, cu urmatoarea componenta:

Presedinte-Arhitectul Sef al Judetului

 Vicepresedinte –acesta  preia atributiile Presedintelui Comisiei in absenta acestuia sau atunci cand presedintele este in imposibilitate de a-si exercita functia

Membrii CTATU-  Comisia este constituita din  21  membri -   functionari publici si specialisti atestati in domeniu, nominalizati de urmatoarele institutii/ organizatii

a)         Consiliul Judetean Braila;

b)         Registrul Urbanistilor din Romania;

c)        Ordinul Arhitectilor din Romania;

d)       Directia Judeteana pentru Cultura Braila;

e)        Oficiu de Cadastru si Publicitate  Imobiliara Braila;                                        ;

f)        Agentia pentru Protectia Mediului  Braila;

g)        Comisariatul Judetean Braila -Comisariatul General-Garda Nationala de Mediu;

h)        Directia Silvica Braila -Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA;

i)         Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea  al Judetului Braila;                      

j)         Directia de Sanatate Publica  a Judetului Braila;

k)       Sistemul de Gospodarire a Apelor Braila- Administratia Bazinala de Apa Buzau-

           Ialomita. AN,,APELE ROMANE;

l)      Sectia Drumuri Nationale Braila -Directia  Regionala de Drumuri si Poduri Constanta; m)      Exploatare Teritoriala Braila- SC ,,TRANSGAZ “SA Medias;                   

n)        Sucursala  de Distributie a Energiei Electrice Braila-SDEE ,,Muntenia Nord”SA;

o)       Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila;

 p)      Directia  Judeteana de Telecomunicatii Speciale Braila-Serviciul de Telecomunicatii Speciale        

Secretariatul CTATU este asigurata de doi secretari, functionari publici din cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului si Urbanism, respectiv Compartimentul Avize, Acorduri si Autorizatii – Directia Arhitect  Sef.                                                         

Comisia indeplineste urmatoarele atributii principale:

    a) analizeaza si avizeaza strategia si politicile de amenajare a teritoriului si de urbanism propuse prin studii de specialitate pe teritoriul administrativ al judetului, interjudetene si regionale;

    b) analizeaza documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism inregistrate la Consiliul Judetean Braila pentru avizare, in conformitate cu competentele atribuite prin Anexa nr.l la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismu, cu modificarile si completarile ulterioare:

Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal:

            1) interjudetean;

            2) interorasenesc sau intercomunal;

            3) frontalier, metropolitan, periurban al municipiului si al oraselor;

4) pentru localitati care cuprind monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista

  monumentelor istorice.

Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean

Planul Urbanistic General si Regulamentul Local aferent acestuia:

            1) municipal;

            2) orasenesc;

            3) comunal;

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local aferent acestuia:

            1) zona centrala a municipiului Braila in integralitatea sa sau parti din zona centrala;

            2) zona centrala a orasului, satului precum si alte zone functionale de interes;

                 3) zone protejate ori asupra carora s-a instituit un tip de restrictie, prin acte normative sau documentatii de urbanism, in integralitatea lor sau parti din zone protejate, precum si cele care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale;

                  4) zone care cuprind monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice in integralitatea lor;

                   5) zone turistice de interes national in vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare durabila si de pastrare a identitatii locale, in integralitatea lor sau parti din zonele turistice de interes national;

                   6) zone situate in extravilanul municipiului, oraselor si comunelor.                       

Planul Urbanistic de Detaliu:

            1) imobile clasate in lista monumentelor istorice si cele care se amplaseaza in zone protejate;

                        2) alte imobile

 

                  c) analizeaza si avizeaza documentatiile in vederea emiterii Avizului de oportunitate pentru autorizarea obiectivelor care necesita elaborarea unui plan urbanistic zonal;

      d) analizeaza documentatiile tehnice, in vederea emiterii certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire/desfiintare si avizelor structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Braila, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare