Licitația a II-a luciul de apă al Lacului Sărat Movila Miresii

ANUNȚ DE LICITAȚIE

    1. Informaţii generale privind concedentul: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A JUDEȚULUI BRĂILA – Consiliul Județean Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr. 1, telefon: 0239/619700, fax: 0239/611765, e-mail: consiliu@cjbraila.ro, cod fiscal 4205491.

     2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: luciul de apă al Lacului Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Movila Miresii, județul Brăila, înscris în Cartea Funciară nr. 80764.

         Concesionarea se face prin licitație, conform art. 302 - art. 331- SECȚIUNEA a 3-a-Concesionarea bunurilor proprietate publică, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 16/31.01.2023.

     3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

     3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot procura documentația  de atribuire de la sediul Consiliului Județean Brăila;

      3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară - Compartiment Administrarea Patrimoniului și Cadastru, demisol;

      3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Documentația de atribuire se obține după achitarea contravalorii acesteia în valoare de 100 lei, la casieria Consiliului Județean Brăila;

      3.4. Data - limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.04.2023, ora 12:00.

      4. Informaţii privind ofertele:

      4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:  26.04.2023, ora 12:00;

      4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului Județean Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr.1;

      4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un  exemplar.

      5.   Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.04.2023, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Brăila, din Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1, camera 404.

      6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Brăila, Calea Călărașilor nr. 47, cod poștal 810017, telefon 0239/613975; 0239/613976; e-mail: tr-braila-brp@just.ro; conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

      7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.04.2023.