Legislatie in domeniul urbanismului

Prevederile legale incidente desfasurarii activitatii Directiei Arhitect Sef

 

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) — secţiunea I — Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 171/1997 modificată prin Legea nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) — secţiunea a II-a—Apă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.)— secţiunea a III-a — zone protejate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 351/2001 actualizată privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.)— secţiunea a IV-a — Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) — secţiunea a V-a — zone de risc natural, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) — secţiunea a VI-a — zone turistice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotararea nr. 525 din 27 iunie 1996 Republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 • Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 • Hotararea nr. 382 din  2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

      exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de

      urbanism pentru zonele de riscuri natural;

 • Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Hotărârea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației-Capitolul I;
 • Hotararea nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii de dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;
 • Legea fondului funciar nr. 18/1991 actualizată;
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;
 • Codul civil – reglementări privind amplasamentul construcţiilor;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de urgent nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 • Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Legea nr.165/2006 privind protectia mediului;
 • Legea nr. 451 din 2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului adoptata la Florenta la 20 oct 2000;
 • Legea nr.292 din 2018 privind procedura de evaluare a impactului asupra Mediului penru anumite proiecte publice si private;