Semnarea Contractului de Finanțare nr 1627 22.07.2022 pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila

Consiliul Județean Brăila a încheiat un nou contract de asistență tehnică

Informare de presă

 

Provocările pe care omenirea le întâmpină în ultimii ani în relația sa cu natura sunt semn clar al nevoii de schimbare în comportamentul nostru care trebuie să fie mult mai responsabil față de mediul înconjurător. De la simplu gest al colectării selective a deșeurilor, până la plantarea unui copac, de la grija față de viețuitoare până la respectarea curățeniei în spațiul public, toate acestea sunt nu doar semne ale bunei creșteri ale fiecăruia, ci și ale maturității unei societăți întregi.

Și pentru că societatea este alcătuită din indivizi și autorități publice, Consiliul Județean Brăila, deși a finalizat proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, are în vedere continuarea investițiilor în domeniul salubrizării și deja a obținut finanțare pentru un alt proiect.

Proiectul  ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, a demarat prin semnarea Contractului de Finanțare nr 1627 / 22.07.2022 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ-Teritorială a Județului Brăila, în calitate de Beneficiar al finanțării.

Proiectul este necesar pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor care deservește deja tot județul Brăila, dar care are nevoie de investiții suplimentare pentru extindere și modernizare în vederea îndeplinirii indicatorilor și țintelor stabilite în OUG nr 92/2021 (care abrogă Legea 211/2011) privind regimul deșeurilor, referitor la colectarea selectivă, reciclarea și eliminarea deșeurilor municipale. Noile investiții au fost stabilite prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 și vor contribui la reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile conform Tratatului de aderare în vederea implementării Directivei 99/31/CC privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și la creșterea ponderii deșeurilor reciclate / valorificate din totalul cantității de deșeuri municipale colectate conform Directivei cadru 2008/98/CE cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestui proiect, a fost semnat și Contractul nr. 351 / 10.11.2022 între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, în calitate de Achizitor, și Asocierea ROMAIR CONSULTING SRL București – Lider, ROMAIR ENGINEERING SRL București – asociat 1 și SKYLINE CENTER SRL București – asociat 2, în calitate de Prestator care se obligă să execute servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării aferente proiectului ”Dezvoltarea și extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” care va fi finanțat prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, Prioritatea 1.  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară. Durata contractului este de 16 luni de la emiterea Ordinului de începere.

Până în acest moment, Consultantul a elaborat o serie de studii preliminare (Studiu privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul județului Brăila, Studiu pentru estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Brăila) care vor sta la baza elaborării documentației ulterioare (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost-Beneficiu, Cerere de finanțare).

 

Date de Contact:

Consiliul Județean Brăila

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

Gheorghe POPA – Manager Proiect Tel: +40 239.619.700, Fax: +40 239.619.046, E-mail: smidbraila@cjbraila.ro

Laura Haraga – Responsabil Publicitate și Comunicare Tel: +40 239.619.700, Fax: +40 239.619.046, E-mail: smidbraila@cjbraila.ro