Certificatul de Urbanism

Certificatul de urbanism

definitie conform Legii 50/1991 republicata

   Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

    Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
     Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
      În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.
       Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
         Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, şi în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului.
 
Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie. 
 
Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.
 
Certificatul contine referinte despre:
 • regimul de inaltime a constructiei
 • pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc)
 • cota de inaltime la cornisa;
 • valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual,  procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
 • valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
 
         Pentru obtinerea CertificatuI de Urbanism este necesar sa schitati pe o lista cadastrala amplasamentul viitor al casei si sa o inmanati biroului de Urbanism din Primarie sau Consiliu Judetean dupa caz.
 
Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.
Autorizatia de constructie a casei se  obtine in baza Legii 50/1991 - Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.
Aceasta autorizatie ete obligatorie pentru inceperea  lucrarilor.
Dosarul  pentru obtinerea avizelor va contine:
 •  CertificatuI de Urbanism;
 •  schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
 •  schita de amplasament a terenului la scara 1:2 000;
 •  schita de amplasament cu pozitia casei pe teren
 •  cerere
 
         CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor  societati / regii  (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):
 • Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)
 • exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane
 • exploatare retele electrice - Electrica
 • exploatare retele de gaze naturale - Distrigaz
 • salubritate;
 • retele telefonice - Romtelecom
 • aparararea impotriva incendiilor - Pompieri
 • apararea civila  - Apararea Locala Antiaeriana
 • sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica -SANEPID
 • Admininistatia drumurilor si podurilor
 • Politia - dc terenul se afla intr-o zona speciala
 • Autoritatea romana de aviatie - dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport
 • MApN, SRI - dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
 • Ministerul culturii si cultelor - dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
 • protectia mediului  - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
 • etc, 
Observatie -  avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize
 
In functie de ceea ce doriti sa construiti, Primaria va poate solicita  si intocmirea altor documentatii cum ar fi:
PUD - Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,  
PUZ - Plan de Urbanism Zonal  
 
PUG - Plan de Urbanism General
 
Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul  Local al localitatii.