Legislatie banca de date si GIS

Legea privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier naţional (L nr. 141/1999)
-Legea creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare (L nr 190/1999)
-Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar 18/1991 si ale legii 169/1997 (L nr. 1/2000 (legea Lupii»
-Legea privind regimul parcurilor industriale (L nr. 134/2000) Legea privind gospodăria comunala (L nr. 326/2001)
- Legea protecţiei monumentelor istorice (L nr. 422/2001)
Legea pivind finanţele publice locale (cu modificări ulterioare, vezi L 744/2001) (L nr. 189/1998)
-Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea activităţii de turism in România (publicata in MO 007/01.09.2002) (L nr. 755 din 27.12.2001)
-Legea privind ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptata la Florenţa Ia 20 octombrie 2000 (L nr. 451/2002)
lx:gca pivind finanţele publice (L 500/2002)
-Legea pentru aprobarea OG 3672002 privind impozitele si taxele locale (L rtr.522/2002)
-Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funefionarca serviciilor publice de administrare a domeniului public si privai de interes local (L nr. 3/2003)
-Legea dezvoltării regionale in România (L nr 315/2004)
-Ordonanţa privind regimul juridic al drumurilor (OG 43/1997)
-Aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România (OG 16/1999)
-Protecţia patrimoniului arheologic si declararea unor silun arheologice ca zone de interes naţional (OG 43/2000)
-Stabilirea unor masuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din -Lista patrimoniului mondial (OG 47/2000)
-Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naluralc.a florei si faunei sălbatice (OG 236/2000)
-Ordonanţa privind constituirea si funefionarca parcurilor ştiinţifice si tehnologice (OG 14/2002)
-OG pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in România (OG. 27/2003)
-Ordin al Ministerului Sănătăţii privind aprobarea normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata aJ populaţiei (OMS 536/1997)
-Ordin al Ministerului Sănătăţii privind aprobarea normelor de avizare sanitara a proiectelor si de autorizare a obiectivelor cu impact asupra sanatafii publice (OMS 331/1999)
-Ordin privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calităţii acrului in
România (OMAPM 745/2002)
IIG privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism (HG 525/1996)
-HG privind aprobarea normelor privind caracterul si mărimea normelor de protecţie sanitara (HG 101/1997)

-Legea exproprierii pentru cauza de utilitate publica (L nr. 33/1994) Legea privind calitatea in construcţii (L nr. 10/1995) Legea protecţiei mediului (L nr. 137/1995)
-Legea apelor (L nr 107/19%) Legea locuinţei (L nr 114/19%)
-Legea fondului funciar (Lnr 18/1991 republicata in MO 1/1998) Legea circulaţiei juridice a terenurilor (L nr. 54/1998)
-Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (L nr. 213/1998) Legea privind regimul zonelor defavorizate (L nr. 20/1999)