FAZA DE ASISTENTA TEHNICA

DM

RESTRUCTURARE SI LARGIRE DRUMUL JUDETEAN VIZIRU-CUZA VODA-MIHAI BRAVU

FAZA DE ASISTENTA TEHNICA

Prin H.G. Nr. 811 din 21 iunie 2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007 – 2013 s-a aprobat lista proiectelor de investiţii, care pot fi pregătite prin asistenţă tehnică.
S-au luat in considerare proiectele aprobate de Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională ca portofoliu de proiecte de rezervă în cadrul Programului PHARE coeziune economică şi socială 2004 – 2006 si propuse pentru finanţare din fonduri structurale.
Judetul Braila va beneficia de asistenta tehnica pentru proiectul „Restructurare si largire a drumului jud Viziru, Cuza-Voda, Mihai-Bravu”.

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat contractul de servicii privind acordarea de Asistenta Tehnica între MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE (Achizitor) , UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BRAILA ( Beneficiar), si SC CONSILIER CONSTRUCT SRL (Prestator).

Obiectul contractului consta in:
4.1. – Faza I - Revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. – Faza II – Elaborarea/dezvoltarea Proiectului Tehnic, inclusiv Detaliile de execuţie (DDE) în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Asigurarea prevederilor Legii nr.10/1995 şi a serviciilor de asistenţă tehnică necesară beneficiarului proiectului/constructorului pe perioada implementării proiectului.
 
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de 1.048.300,75 lei (RON), din care TVA 167.375,75 lei (RON).
 
Durata contractului de AT totala a contractului este de 6 luni.