Legislatie complementara

-Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena si sănătate publica, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare,

-Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 481/2004 privind protecţia civila;

-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 486/2003;

-Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001;

-Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea impotriva incendiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 212/1997, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 180/2002, cu modificările ulterioare,

-Hotărârea Guvernului nr 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii funcţionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulaţiei publice, cu modificările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului;

-Hotărârea Guvernului nr 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

-Hotărârea Guvernului nr 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

-Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judeţene si a direcţiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sa indeplineasca atribuţiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicata, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr 646 din 16 octombrie 2001;

-Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificările si completările ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003;

- Ordinul ministrului apelor si protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 52 din 30 ianuarie 2003.